Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o zwolnienie ze składek ?

 

 

 

? Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o zwolnienie ze składek ?

 

? Jeśli rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

- 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

- 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń - oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 79.11.A - działalność agentów turystycznych,

- 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

- 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

- 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

- 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

- 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

? Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy spełnić następujące warunki:

☑️ rodzaj przeważającej działalności musi być oznaczony kodem PKD wymienionym powyżej,

☑️ zgłoszenie jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,

☑️ przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.,

☑️ złożono deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że płatnik zwolniony z obowiązku ich składania),

☑️ złożono wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później niż do 30 listopada 2020 r.

 

? Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną.

 

? Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

☑️ w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,

☑️ w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,

☑️ podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia/jest objęty postępowaniem upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

 

? Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z wymienionych przesłanek.

 

? Na podstawie regulacji UE przyjęto, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

? Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

 

? Dla mikro i małych przedsiębiorców znaczenie ma tylko objęcie postępowaniem upadłościowym.

 

? We wniosku oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej należy też podać: - wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami, - datę utworzenia podmiotu, - formę prawną podmiotu, - czy otrzymano pomoc na ratowanie, której nie spłacono, lub pomoc na restrukturyzację której nadal podlega , czy otrzymano już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

 

? Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Więcej: https://www.zus.pl