Mikropożyczka - zmiany w tarczy 4

W tarczy antykryzysowej 4 pojawiły się dobre zmiany dla osób, które uzyskały mikropożyczkę.

 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu automatycznie. Warunkiem jest, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Ponadto środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej

 

Nowe przepisy mają wejść w życie od następnego dnia po ogłoszeniu tarczy antykryzysowej 4 w Dzienniku Ustaw.

Senat ma się zająć ustawą na posiedzeniu rozpoczynającym się 17 czerwca. Jest szansa, że zacznie obowiązywać przed wakacjami.

 

 

#tarcza #wartowiedzieć #biurolex #magdalenaciesielska

10 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2020 roku.

 

 
 
 
10 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2020 roku.

Od prawie trzydziestu lat ekonomiści z Centrum im. A. Smitha wyznaczają dla Polski symboliczny dzień, w którym Polacy przestają pracować na opłacenie wszystkich podatków m.in. PIT, CIT, VAT i wreszcie zaczynają zarabiać dla siebie.

W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej w Polsce wypadł 10 czerwca.

W 2019 roku był to 8 czerwca. Od kilku lat coraz później następuje ten dzień.

Do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego (tj. budżet państwa, wydatki samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do Produktu Krajowego Brutto.

W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej jest obliczany już po raz dwudziesty siódmy.

#kieruneknapodatki #ciekawostka #wartowiedzieć #dzieńwolnościpodatkowej

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.


O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

 

więcej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

 

W oświadczeniu można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byliśmy zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną

Czytaj więcej...

PIT za 2019 r. dopiero do rozliczenia od 15 lutego 2020 r.

 
 
 
W dnia 31 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2020 roku deklarację PIT będzie można składać od 15 lutego 2020 r.
Oznacza to, że jeżeli podatnik złoży zeznanie we wcześniejszym terminie to termin będzie liczony i tak od 15 lutego 2020 r. Urząd od tej daty ma 45 dni na zwrot. 
 
Zmianie uległ termin składania PIT-28 za 2019 rok - zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy go złożyć od 15 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
Czytaj więcej...

Regulowanie płatności za pomocą ogólnodostępnych platform płatności prowadzonych przez operatorów, m.in. PayPal, PayU, DotPay

 

 

 

 

W dniu 23 grudnia 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczące wykazu podatników VAT.

 

Po wprowadzeniu "białej listy podatników VAT" wiele wątpliwości dotyczyły regulowania płatności z wykorzystaniem platform płatności prowadzonych m.in. przez operatorów takich jak: PayU czy DotPay.

W wydanych objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów jasno wskazało, że uregulowanie płatności za pomocą kart płatniczych lub wykorzystując usługi pay-by link nie mieści się w zakresie użytej w ustawie zmieniającej terminologii "płatność dokonana przelewem".

Czytaj więcej...

Możliwość uzyskania zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na biznes.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów w dniu 18 listopada 2019 r. na swojej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-online---e-usluga-na-biznesgovpl

umieściło informację o możliwości składania wniosków on-line o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ( w tym podatku VAT).

Czytaj więcej...

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku bankowego.

 

Przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

 

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

W przypadku naruszenia tego obowiązku podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu podatnik dokonuje w miesiącu, w którym dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Czytaj więcej...

Fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT - ostrzeżenie MF

 

 

Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

 

Ministerstwo Finansów apeluje o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

 

Poniżej przykład e-maila (pisownia oryginalna):

 

Podatek Vat

 

Witam, przesyłamy wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT pod grozba kary wynoszacej od 5 tys. do 500 tys. zł okres na wpłacenie zaleglosci wynosi 7 dni roboczych od dnia dzisiejszego

Czytaj więcej...

Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie - ważny wyrok NSA

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.84.2019.2.PB potwierdza, że wpłata na własne konto gotówki otrzymanej od rodziców nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w kwietnia 2019 r zajął zupełnie inne stanowisko (sygn. akt I FSK 1470/170). Sąd uznał, że przekazywanie pieniędzy w formie gotówkowej nie ogranicza prawa do skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny. Z wyjaśnień czytamy, że nie można formułować tezy, że zwrot normatywny zwolnienia, zawartego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. "udokumentują ich przekazanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie

Czytaj więcej...

Obowiązek poinformowania właściwych urzędów o rachunku firmowym przedsiębiorcy

Do obowiązków przedsiębiorcy należy poinformowanie o swoim rachunku firmowym właściwy Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Niektóre banki dają możliwość założenia firmowego konta bankowego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Jeśli skorzystasz z takiej możliwości, pamiętaj o podaniu numer rachunku firmowego już przy wpisaniu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Możesz również założyć w banku lub w SKOK rachunek firmowy po wpisaniu do CEIDG lub KRS:

  • jesteś przedsiębiorcą - osobą fizyczną wpisaną do CEIDG - numery wszystkich kont wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej zgłoś do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą wniosku o zmianę wpisu do CEIDG
  • prowadzisz spółkę wpisaną w KRS - złóż zgłoszenie aktualizujące NIP-8 do Urzędu Skarbowego
  • prowadzisz spółkę cywilną - informacje o rachunkach składasz do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-2

Dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany.

 

Pamiętaj:

Nie musisz oddzielnie informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o numerze rachunku bankowego.W ramach tzw. instytucji „jednego okienka”  zainteresowane instytucje przekazują między sobą informacje.

 

 

 


Podstawa prawna:

Art. 5, art. 5a, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 

§ 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających