Prawo do rozliczenia podwyższonych kosztów w zeznaniu rocznym

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Warunkiem zastosowania pracownikowi podstawowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie jest uzyskanie przez podatnika przychodów między innymi z umowy o pracę. W takim przypadku pracownik nie ma obowiązku składania pracodawcy jakichkolwiek oświadczeń w tej kwestii.

W przypadku otrzymania od pracownika oświadczenia, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę pracodawca pomniejsza przychody ze stosunku pracy pracownika o koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości 139,06 zł miesięcznie.

Nie dysponując w trakcie roku podatkowego takim oświadczeniem pracodawca nie zastosuje pracownikowi miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł.

Pracownik jednak nie utraci prawa uwzględnienia podwyższonych kosztów w zeznaniu rocznym.

Prawo zastosowania kosztów uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości odnosi się tylko do miesięcy, w których spełniał łącznie warunki do ich zastosowania, tj. jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymywał dodatku za rozłąkę.


 

Podstawa prawna:

  • art. 9 ust. 1, ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 - 2, art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa uPDOF.