Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku bankowego.

 

Przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

 

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

W przypadku naruszenia tego obowiązku podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu podatnik dokonuje w miesiącu, w którym dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Z informacji dostępnych organom KAS wynika, że nie wszyscy podatnicy stosują powyższe przepisy.

 

Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących obrotu bezgotówkowego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/kiedy-moge-dokonywac-transakcji-bez-korzystania-z-rachunku-bankowego

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),

Art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.),

Art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/zaliczanie-do-kosztow-uzyskania-przychodow-platnosci-dokonywanych-pomiedzy-przedsiebiorcami-bez-posrednictwa-rachunku-platniczego