Różnica między darowizną od podatku a przekazaniem 1,5 %

Od 1 stycznia 2004 roku  podatnicy mogą na dwa sposoby finansowo pomagać organizacjom pozarządowym. Jednym z tych sposobów to darowizna pieniężna, a drugi to wskazanie przez podatnika organizacji pożytku publicznego, któremu państwo przekaże 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Darowizna

Według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 888 KC) jest to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

Darowiznę można przekazywać różnym podmiotom, w tym stowarzyszeniom (rejestrowym i zwykłym), fundacjom. Darowizna nie ma związku ze statusem OPP.

Jeśli darowizna spełni warunki opisane w przepisach prawa, darczyńca może skorzystać z odliczenia podatkowego. Taka darowizna musi być przekazana na cele statutowe organizacji działającej na rzecz określonych celów społecznych (celów pożytku publicznego) lub na cele kultu religijnego.

1,5%

1,5 % nie jest darowizną ani ulgą. Została wprowadzona ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie organizacji mających status pożytku publicznego (OPP).

Jest dyspozycją podatnika — osoby fizycznej — adresowaną do skarbu państwa, aby 1,5 % jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status OPP. Zbieranie pieniędzy na 1,5 % nie jest zbiórką publiczną.

Różnice między darowizną a 1,5 %:

  1. Darowiznę można przekazać różnym podmiotom — organizacjom i instytucjom, 1,5 % przysługuje tylko i wyłącznie organizacjom pożytku publicznego,
  2. Kwota darowizny jest dowolna i dobrowolna, kwota 1,5 % wyliczana jest z kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  3. Darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania, zmniejsza się więc kwota odprowadzanego podatku dochodowego, 1,5 % nie zmniejsza podatku dochodowego płaconego przez podatnika — to do kasy skarbu państwa wpada mniej pieniędzy
  4. Darowizna może być przesłana bezpośrednio na konto organizacji (lub innego podmiotu, wskazanego w prawie) albo przekazana w gotówce (choć wtedy nie można jej odliczyć podstawy opodatkowania), 1,5 % trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w czasie określonym przez przepisy prawa.