Zaległe składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne opłacone przez ich płatnika, a przychód.

Zaległe składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne opłacone przez ich płatnika za obecnych i byłych pracowników oraz zleceniobiorców nie powodują powstania przychodu u tych podatników. Nie jest to też wykonanie obowiązku opłacenia ww. składek za te osoby, lecz zobowiązanie publicznoprawne ciążące na płatniku składek. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 30 marca 2023 r. (DD3.8203.1.2023).

Interpretacja ogólna wydana przez resort finansów jest odpowiedzią na wątpliwości dotyczące m.in. tego, czy opłacenie przez dany podmiot, jako płatnika składek, ze swoich środków zaległych składek społecznych oraz składki zdrowotnej, które powinien sfinansować podatnik (pracownik, zleceniobiorca, były pracownik lub były zleceniobiorca), stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu. Przy tym pytania płatników dotyczyły rodzaju źródła takich przychodów i w konsekwencji poboru od nich zaliczki na podatek.